Строителство, ремонт и поддържане на пътища
email: office@putnistroeji2001.com тел.: 056 / 844 121

Услуги

Строителство и Поддържане на Пътна инфрастуктура

Ядрото на “Пътни строежи 2001”АД се състои от хора, имащи опит в пътното строителство и приобщени към пътното дело в България, към развитието на което фирмата има финансови интереси.
Изпълнителният Директор на фирмата – инж.Кирил Николов Костуров е завършил Висшия институт по строителство и архитектура - София, специалност “Пътно строителство”. Той работи в “Пътни строежи” от 1969 год. На поста Директор е от 1986 год.

Дружеството разполага с необходимите автомобили и механизация за:

 1. изпълнение на земни работи:
  • багери;
  • валяци;
  • автогрейдер;
  • булдозери;
  • фадроми;
  • самосвали.
 2. Имаме пълен комплект машини за асфалтополагане:
  • асфалтополагащи машини “Vögele”;
  • валяци;
  • автогудронатор;
  • фреза.

Асфалтова база "Пода"

Асфалтова база “Пода” работи с рецепти, одобрени от ЦИПТНЕНС - Централен институт на пътните технологии – Национални и европейски норми и стандарти (бивша ЦЛПМ) към Агенция „Пътна инфраструктура”. Произвежда различни по вид смеси съгл.БДС EN 13108-1 и БДС EN 13108-1 /NA: -АС 12,5 изн.А, предназначен за горен пласт на покритието – износващ пласт -АС 16 бин, предназначен за долен пласт на покритието – биндер -АС 31,5 осн Ао, предназначен за основен пласт Качеството на асфалтовите смеси и степента на уплътняване на асф.бетона се следят ежедневно от собствена пътна лаборатория, притежаваща необходимата акредитация за това. Дружеството разполага с необходимата по вид и количество механизация за изпълнение на асфалтови работи на обектите.

Пътно Изпитвателна Лаборатория

“Пътни строежи 2001”АД-Бургас разполага с добре оборудвана акредитирана пътна лаборатория. Тя следи ежедневно за качеството на произвежданите и полагани асфалтови смеси, както и за качеството на изпълняваните земни и пътни работи. Упражнява входящ контрол на всяка получена партида инертни материали и битум.

Кариера "Крушевец"

Находище “Крушевец” на базалтоидни андезити, годни за добив на трошен камък за пътни настилки, асфалтови смеси и бетони, се намира на територията на Бургаска област, в землището на с.Крушевец, Община Созопол.

Добиваните каменни материали отговарят на изискванията за:

В кариерата се добиват: