Начало За нас Клиенти Обекти Услуги Политика Контакти

lolabПътниСтроежи 2001 АД


История

Предприятие “Пътни строежи” - Бургас е създадено през 1967 год. за изпълнение на пътни обекти в Бургаски регион. През 1991г. се преобразува в “Пътни строежи” ЕООД. През м.юни 1999г. е регистрирано “Пътни строежи 2001”АД-Бургас с цел участие в приватизацията. Акционери в дружеството са бивши и настоящи служители и работници на “Пътни строежи”ЕООД. Това прави дружеството приемник на една дългогодишна традиция в пътното строителство и наследник на опита и постиженията на едно поколение пътни строители.

Предмет на дейност

“Пътни строежи 2001”АД е с основен предмет на дейност строителство, ремонт и поддържане на пътища. Технологичните етапи са:

  1. добив на инертни материали;
  2. производство на асфалтови смеси;
  3. строителство, ремонт и поддържане на пътища.
Цикълът на строителство е затворен – обхваща дейностите от добиване на инертните материали за пътна основа и производство на асфалтови смеси до строителството на нови пътища или ремонт и рехабилитация на съществуващи такива.

За Дружетсвото

“Пътни строежи 2001”АД-Бургас е акционерно дружество с изцяло частна собственост. Неговите финансови интереси са в областта на пътното строителство – област, в която фирмата има дългогодишни традиции и разполага с всички необходими производствени мощности за един затворен цикъл на изграждане на пътя “до ключ”.
“Пътни строежи” изпълнява обществени поръчки и поръчки на частни инвеститори. В техническите възможности на дружеството е  предаването на краен строителен продукт, отговарящ не само на БДС, но и на новите Европейските стандарти.

Сертификати, Системи за контрол и Акредитации

“Пътни строежи 2001”АД е сертифицирано по:

с обхват на дейности:

“Пътни строежи 2001”АД e вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура – от II до IV категория.

В “Пътни строежи 2001”АД са въведени Система за производствен контрол на Трошачно-ситова инсталация-Крушевец и Система за производствен контрол на асфалтови смеси на асфалтова база „Пода”. Технологиите за производствен контрол са разработени за конкретните продукти, обхванати от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП).

“Пътни строежи 2001”АД разполага с акредитирана строителна лаборатория с обхват на изпитвания покриващ всички нужди от производствения процес на дружеството за осигуряване на качествен краен продукт.

 
   
 
       
       

 

© 2013 Пътни Строежи 2001 АД